Upoznajte nas

Osnovni sadržaj društva je sudjelovanje u preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije; gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom; pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama; obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama; planirani rad i razvitak zaštite od požara i razvoj vatrogastva; pripremati i osposobljavati vatrogasnu postrojbu za obavljanje vatrogasne djelatnosti sukladno Zakonu; aktivno raditi na povećanju broj članova, poglavito mladeži; organizirati stručna predavanja i vježbe za svoje članove; pripremati članove za sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima; upravljati vatrogasnim objektima kojih je Društvo vlasnik i korisnik; poduzimati mjere i stvarati uvjete za unapređenje stručnog rada; skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Društva; ukupnom aktivnosti Društva poticati razvijanje i usvajanje etičke vrijednosti kroz bavljenje zaštitom od požara i vatrogastvom; sudjelovati u provođenju aktivnosti na zaštiti prirode i okoliša; aktivno sudjelovati u ostvarenju aktivnosti planiranih vlastitim programom rada i programom rada Poglavarstva Općine Privlaka; surađivati sa susjednim vatrogasnim društvima; provoditi aktivnost od značaja za zaštitu o d požara i vatrogastvo, poglavito tijekom „Mjeseca zaštite od požara“; obavljanje gospodarske i društvene djelatnosti (najam poslovnog prostora, održavanje vozila, organizacija kulturnih i športskih priredbi, prijevoz vode i sl.) koje su u svezi s obavljanjem vatrogasne djelatnosti sukladno odredbama posebnih propisa; objavljivati i druge poslove od zaštite od požara i vatrogastva od interesa za Društvo, koji proizlazi iz zakonskih propisa, programa i plana Poglavarstva Privlaka i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Vatrogasni dom & Vozila